Griseofulvin 5% (T/10gr) _MEKOPHAR

SKU: T13942
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></div> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">C&aacute;c bệnh nấm ngo&agrave;i da, t&oacute;c, l&ocirc;ng, nấm m&oacute;ng tay, m&oacute;ng ch&acirc;n, kẽ tay, kẽ ch&acirc;n.</span></span></p> </li> </ul> <div> <div> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></span></strong></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Rửa sạch v&ugrave;ng bị nhiễm, lau kh&ocirc;, thoa thuốc 3&ndash; 4 lần/ng&agrave;y.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Thời gian điều trị:</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; Bệnh nấm da: d&ugrave;ng 1&ndash; 3 tuần.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; Hăm ở c&aacute;c nếp v&agrave; ở ng&oacute;n ch&acirc;n: 2&ndash; 4 tuần.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; Nấm t&oacute;c: 4&ndash; 6 tuần.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Trong đa số trường hợp, n&ecirc;n d&ugrave;ng phối hợp với điều trị bằng đường to&agrave;n th&acirc;n (Griseofulvin dạng vi&ecirc;n).</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Trong thời gian điều trị, c&aacute;c biện ph&aacute;p vệ sinh chung n&ecirc;n được gi&aacute;m s&aacute;t để kiểm so&aacute;t c&aacute;c nguồn g&acirc;y nhiễm hay t&aacute;i nhiễm.</span></span></span></p> </li> </ul> <div> <div> <span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-size:16px;">Chống chỉ định:</span></strong></span></div> <ul> <li> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Mẫn cảm với một trong c&aacute;c th&agrave;nh phần của thuốc.</span></span></span></li> </ul> <div> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">T&aacute;c dụng phụ:</span></span></strong></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">C&oacute; thể c&oacute; phản ứng tại chỗ (k&iacute;ch ứng hay nhạy cảm).</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;">Thường gặp: nổi m&agrave;y đay, ph&aacute;t ban do mẫn cảm với &aacute;nh s&aacute;ng, ban đỏ đa dạng, ban dạng mụn nước hoặc dạng sởi, &hellip;</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">&Iacute;t gặp: phản ứng giống bệnh huyết thanh, ph&ugrave; mạch, &hellip;</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Ngừng sử dụng thuốc v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho b&aacute;c sỹ biết những t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.</span></span></span></p> </li> </ul> <div> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Thận trọng:</span></span></strong></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Tr&aacute;nh b&ocirc;i l&ecirc;n mắt.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Griseofulvin đ&ocirc;i khi g&acirc;y phản ứng mẫn cảm với &aacute;nh s&aacute;ng, n&ecirc;n trong thời gian d&ugrave;ng thuốc, người bệnh cần tr&aacute;nh phơi nắng. Phản ứng mẫn cảm với &aacute;nh s&aacute;ng c&oacute; thể l&agrave;m nặng th&ecirc;m bệnh lupus ban đỏ.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Thuốc c&oacute; nguồn gốc từ c&aacute;c lo&agrave;i Penicillium, n&ecirc;n c&oacute; khả năng dị ứng ch&eacute;o với Penicillin.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Khi b&ocirc;i Griseofulvin tr&ecirc;n diện rộng hay ở trẻ c&ograve;n b&uacute;, thuốc c&oacute; thể bị hấp thu to&agrave;n th&acirc;n.</span></span></span></p> </li> </ul> </div> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh