Glucovan 500mg/5 (H/2 vỉ x 15 viên) _MERCK

SKU: T13938
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p style="text-align: justify;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chỉ định:</span></strong></span></span></p> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 11.8pt; text-align: justify; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51);"> <ul> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Điều trị bệnh đ&aacute;i th&aacute;o đường type II nhằm kiểm so&aacute;t được nồng độ đường huyết. N&oacute; được kết hợp điều trị với chế độ ăn ki&ecirc;ng v&agrave; luyện tập thể dục để gia tăng sự kiểm so&aacute;t đường huyết tốt hơn trong suốt cả ng&agrave;y.</span></span></span></p> </li> </ul> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Liều lượng - C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></strong></span></span></p> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chỉ d&ugrave;ng cho người lớn.</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Tổng qu&aacute;t: Cũng như tất cả c&aacute;c thuốc hạ đường huyết, liều d&ugrave;ng cho mỗi bệnh nh&acirc;n phụ thuộc v&agrave;o sự đ&aacute;p ứng chuyển h&oacute;a của từng người (đường huyết, HbA1c)</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><i style="margin: 0px; padding: 0px;">Khởi đầu điều trị:</i></b></span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Điều trị với sản phẩm kết hợp n&ecirc;n bắt đầu với liều tương đương liều của metformin v&agrave; glibenclamide trước đ&acirc;y; liều lượng được tăng từ từ dựa tr&ecirc;n kết quả x&eacute;t nghiệm đường huyết.</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Điều chỉnh liều: liều lượng n&ecirc;n được điều chỉnh mỗi 2 tuần hoặc hơn, lượng gia tăng l&agrave; 1 vi&ecirc;n, phụ thuộc v&agrave;o kết quả x&eacute;t nghiệm đường huyết. Sự tăng liều từ từ c&oacute; thể gi&uacute;p dung nạp ở dạ d&agrave;y ruột v&agrave; ngăn ngừa sự khởi ph&aacute;t cơn hạ đường huyết.</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Liều tối đa hằng ng&agrave;y: Liều tối đa l&agrave; 6 vi&ecirc;n&nbsp; metformin /glibenclamide:&nbsp;500mg/2,5mg mỗi ng&agrave;y hoặc 3-4 vi&ecirc;n 500mg/5mg mỗi ng&agrave;y</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Số lần d&ugrave;ng thuốc: Số lần d&ugrave;ng thuốc phụ thuộc v&agrave;o liều lượng của từng bệnh nh&acirc;n:</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">- Một lần mỗi ng&agrave;y, d&ugrave;ng v&agrave;o bữa điểm t&acirc;m s&aacute;ng, đối với liều d&ugrave;ng l&agrave; 1 vi&ecirc;n/ng&agrave;y.</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">- Hai lần một ng&agrave;y, buổi s&aacute;ng v&agrave; tối, đối với liều d&ugrave;ng l&agrave; 2 hoặc 4 vi&ecirc;n/ng&agrave;y</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">- Ba lần một ng&agrave;y, v&agrave;o buổi s&aacute;ng, trưa v&agrave; tối, đối với liều d&ugrave;ng l&agrave; 3, 5 hoặc 6 vi&ecirc;n/ng&agrave;y.</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N&ecirc;n uống thuốc ngay trước khi ăn. Số lần d&ugrave;ng thuốc n&ecirc;n được điều chỉnh dựa tr&ecirc;n th&oacute;i quen ăn uống của từng bệnh nh&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, bất cứ khi n&agrave;o uống thuốc cũng phải được theo sau với một bữa ăn chứa carbonhydrate cao đủ để ngăn ngừa sự khởi ph&aacute;t cơn hạ đường huyết.</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Kết hợp với liệu ph&aacute;p insulin: Kh&ocirc;ng c&oacute; dữ liệu l&acirc;m s&agrave;ng về việc sử dụng c&ugrave;ng l&uacute;c sản phẩm n&agrave;y với liệu ph&aacute;p insulin.</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><i style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Người lớn tuổi:&nbsp;</b></i>Liều d&ugrave;ng của n&ecirc;n được điều chỉnh dựa tr&ecirc;n giới hạn chức năng thận (bắt đầu với metformin /glibenclamide 500 mg/2,5 mg); cần thường xuy&ecirc;n kiểm tra chức năng thận.</span></span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trẻ em: Do kh&ocirc;ng c&oacute; dữ liệu, kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng thuốc cho trẻ em.</span></span></span></li> </ul> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chống chỉ định:</span></strong></span></span></p> <ul> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Dị ứng với bất cứ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc hoặc với c&aacute;c sulphonamides kh&aacute;c,</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Đ&aacute;i th&aacute;o đường type I (phụ thuộc insulin), mất sự kiểm so&aacute;t tiểu đường nghi&ecirc;m trọng với nhiễm toan thể xeton tiểu đường, tiền h&ocirc;n m&ecirc; đ&aacute;i th&aacute;o đường,</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Suy thận hoặc suy chức năng thận</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Suy gan</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Nhiễm tr&ugrave;ng nặng (như nhiễm tr&ugrave;ng cuống phổi, nhiễm tr&ugrave;ng đường tiểu,&hellip;)</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Mất nước (v&iacute; dụ trong trường hợp ti&ecirc;u chảy thường xuy&ecirc;n, n&ocirc;n mửa lập đi lập lại,&hellip;),</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Suốt 2 ng&agrave;y sau khi x&eacute;t nghiệm X quang c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc sủ dụng bằng đường ti&ecirc;m tĩnh mạch c&aacute;c chất cản quang c&oacute; iod,</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Cơn đau tim gần đ&acirc;y, suy tim, suy h&ocirc; hấp,</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Sử dụng qu&aacute; mức c&aacute;c thức uống c&oacute; chứa cồn,</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Loạn chuyển h&oacute;a porphyrin: sự t&iacute;ch tụ c&aacute;c sắc tố (porphyrin) trong cơ thể,</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Kết hợp với thuốc chống nấm miconazole,</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Cho con b&uacute;.</span></span></span></p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">T&aacute;c dụng phụ:</span></strong></span></span></p> <ul> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">C&aacute;c t&aacute;c dụng ngoại &yacute; sau nay c&oacute; thể xảy ra khi sử dụng Glucovance. C&aacute;c tần số được định nghĩa như sau: rất thường: &gt; 1/10; thường (&gt; 1/100 v&agrave; &lt; 1/10 bệnh nh&acirc;n); kh&ocirc;ng thường (&gt; 1/1000 v&agrave; &lt; 1/100 bệnh nh&acirc;n); hiếm (&gt; 1/10000 v&agrave; &lt; 1/1000 bệnh nh&acirc;n); rất hiếm (&lt; 1/10000 bệnh nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c trường hợp ri&ecirc;ng lẻ).</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Rối loạn m&aacute;u v&agrave; hệ bạch huyết: C&aacute;c rối loạn n&agrave;y đều mất đi khi ngừng điều trị. Hiếm: giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu. Rất hiếm: chứng mất bạch cầu hạt, thiếu m&aacute;u tan huyết, bất sản tủy xương v&agrave; giảm to&agrave;n thể huyết cầu</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Rối loạn chuyển h&oacute;a v&agrave; dinh dưỡng: Giảm glucose huyết. Kh&ocirc;ng thường: c&aacute;c cơn rối loạn chuyển h&oacute;a porphyrin gan v&agrave; c&aacute;c biểu hiện ở da do rối loạn chuyển h&oacute;a porphyrin. Rất hiếm: nhiễm toan acid lactic. Giảm sự hấp thu vitamin B12 k&egrave;m theo sự giảm nồng độ trong huyết thanh khi d&ugrave;ng metformin l&acirc;u d&agrave;i. Khuyến c&aacute;o xem x&eacute;t nguy&ecirc;n nh&acirc;n như thế n&agrave;y nếu bệnh nh&acirc;n bị thiếu m&aacute;u hồng cầu khổng lồ. Phản ứng tương tự Disulfiram khi uống chung với rượu.</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Rối loạn hệ thống thần kinh: Thường: rối loạn vị gi&aacute;c.</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Rối loạn mắt: C&aacute;c rối loạn thị gi&aacute;c tho&aacute;ng qua c&oacute; thể xảy ra l&uacute;c bắt đầu điều trị do sự giảm nồng độ glucose huyết.</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Rối loạn ti&ecirc;u h&oacute;a: Rất thường: c&aacute;c rối loạn ti&ecirc;u h&oacute;a như n&ocirc;n, buồn n&ocirc;n, ti&ecirc;u chảy, đau bụng v&agrave; ch&aacute;n ăn. C&aacute;c t&aacute;c dụng ngoại &yacute; n&agrave;y xảy ra thường xuy&ecirc;n hơn trong giai đoạn bắt đầu điều trị v&agrave; chuyển sang tự ph&aacute;t trong hầu hết c&aacute;c trường hợp. Để ngăn ngừa, Glucovance được khuyến c&aacute;o d&ugrave;ng mỗi ng&agrave;y 2 hoặc 3 lần. Sự tăng liều chậm cũng c&oacute; thể cải thiện dung nạp ở đường ti&ecirc;u h&oacute;a.</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Rối loạn gan mật: Rất hiếm: x&eacute;t nghiệm chức năng gan bất thường hoặc vi&ecirc;m gan đ&ograve;i hỏi phải ngưng điều trị.</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Rối loạn da v&agrave; m&ocirc; dưới da: Hiếm: ngứa, m&agrave;y đay, ban sần. Rất hiếm: vi&ecirc;m mạch dị ứng da hoặc nội tạng, ban đỏ đa h&igrave;nh, vi&ecirc;m da tr&oacute;c mảnh, chứng nhạy với &aacute;nh s&aacute;ng, m&agrave;y đay tiến triển th&agrave;nh nặng. C&oacute; thể xảy ra tương t&aacute;c với sulphonamide v&agrave; c&aacute;c dẫn xuất của n&oacute;.</span></span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">C&aacute;c x&eacute;t nghiệm: Kh&ocirc;ng thường: tăng từ nhẹ đến trung b&igrave;nh c&aacute;c nồng độ creatinine v&agrave; ur&ecirc; huyết thanh. Rất hiếm: giảm natri huyết.</span></span></span></p> </li> </ul> </div> </div> </div> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh