Nước Cất Pha Tiêm (C/500ml) _FESENIUS KABI VN

SKU: T13452
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&ocirc;ng dụng:</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">Nước v&ocirc; khuẩn pha ti&ecirc;m d&ugrave;ng để h&ograve;a tan c&aacute;c thuốc ti&ecirc;m bột hoặc pha lo&atilde;ng c&aacute;c chế phẩm thuốc ti&ecirc;m trước khi sử dụng.</span></span></p> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">Theo y&ecirc;u cầu sử dụng của thầy thuốc.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">Sau khi pha theo đơn thuốc, liều d&ugrave;ng phụ thuộc v&agrave;o tuổi t&aacute;c, c&acirc;n nặng, t&igrave;nh trạng l&acirc;m s&agrave;ng của bệnh nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c x&eacute;t nghiệm. Xem hướng dẫn k&egrave;m theo của c&aacute;c thuốc</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">Khi th&ecirc;m thuốc v&agrave;o, sử dụng kỹ thuật v&ocirc; khuẩn. H&ograve;a trộn ho&agrave;n to&agrave;n. Phần nước v&ocirc; khuẩn pha ti&ecirc;m kh&ocirc;ng sử dụng phải hủy bỏ. Kh&ocirc;ng để d&agrave;nh phần dung dịch đ&atilde; pha.</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size:14px;">N&ecirc;n kiểm tra kỹ c&aacute;c tiểu ph&acirc;n hoặc sự đổi m&agrave;u của chế phẩm thuốc ti&ecirc;m bằng mắt thường trước khi sử dụn</span>g.</span></p> <h3 style="color: rgb(62, 64, 149); margin: 20px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; font-family: arial, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size:14px;">Sử dụng hỗn hợp pha theo đơn c&oacute; thể k&egrave;m theo t&aacute;c dụng phụ do dung dịch hoặc do kỹ thuật d&ugrave;ng, bao gồm phản ứng sốt, nhiễm khuẩn tại vị tr&iacute; ti&ecirc;m, huyết khối tĩnh mạch hoặc vi&ecirc;m ph&ugrave; mạch tại vị tr&iacute; ti&ecirc;m, tho&aacute;t mạch hoặc tăng thể t&iacute;ch m&aacute;u lưu th&ocirc;ng.</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;" /> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">Thầy thuốc cũng n&ecirc;n cảnh gi&aacute;c với c&aacute;c t&aacute;c dụng phụ của c&aacute;c thuốc th&ecirc;m v&agrave;o c&oacute; thể xảy ra. Cần tham khảo th&ocirc;ng tin trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc khi th&ecirc;m thuốc v&agrave;o.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">Nếu t&aacute;c dụng phụ khi d&ugrave;ng dung dịch đ&atilde; pha xảy ra, ngừng ti&ecirc;m truyền, đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n v&agrave; &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p trị liệu th&iacute;ch hợp.</span></span></p> <h3 style="color: rgb(62, 64, 149); margin: 20px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; font-family: arial, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></h3> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">Nước v&ocirc; khuẩn pha ti&ecirc;m l&agrave; dung dịch nhược trương, v&igrave; vậy n&oacute; g&acirc;y tan m&aacute;u. Chống chỉ định d&ugrave;ng nước v&ocirc; khuẩn để ti&ecirc;m m&agrave; kh&ocirc;ng pha với c&aacute;c chế phẩm kh&aacute;c.</span></span></p> <h3 style="color: rgb(62, 64, 149); margin: 20px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; font-family: arial, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Thận trọng:</strong></span></span></h3> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size:14px;">Chỉ d&ugrave;ng ti&ecirc;m tĩnh mạch khi đ&atilde; được đẳng trương h&oacute;a với c&aacute;c chất th&iacute;ch hợp.</span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size:14px;">&nbsp;Kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng khi chai bị hở n&uacute;t, chảy rỉ, c&oacute; cặn</span>.</span></p>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh