Pariet 20mg (H/14 viên) _JAPAN

SKU: T13211
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box;">Chỉ định:</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">Lo&eacute;t dạ d&agrave;y cấp t&iacute;nh</span></span></li> <li> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">Hội chứng Zollinger &ndash; Ellison</span></span></span></li> <li style="box-sizing: border-box;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">Điều trị trong thời gian ngắn khi lo&eacute;t t&aacute; tr&agrave;ng cấp t&iacute;nh (4 tuần)</span></span></span></li> <li style="box-sizing: border-box;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">Hội chứng&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://youmed.vn/tin-tuc/trao-nguoc-da-day-thuc-quan-co-nguy-hiem-khong/" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;" target="_blank"><span style="color:#000000;">tr&agrave;o ngược dạ d&agrave;y</span></a></span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">&nbsp;&ndash; thực quản c&oacute; hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; vi&ecirc;m thực quản, bị lo&eacute;t hoặc trầy xước</span></span></span></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(62, 62, 62); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">Ngo&agrave;i ra, thuốc c&ograve;n được kết hợp được với kh&aacute;ng sinh th&iacute;ch hợp để diệt H. pylori ở người bệnh lo&eacute;t h&agrave;nh t&aacute; tr&agrave;ng.</span></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(62, 62, 62); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif;">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></span></span></strong></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(62, 62, 62); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Sử dụng:</span>&nbsp;Uống nguy&ecirc;n vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng được nhai, nghiền hoặc bẻ vi&ecirc;n thuốc.</span></span></span></li> <li style="box-sizing: border-box;"> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Thời điểm d&ugrave;ng:</span>&nbsp;Tốt nhất l&agrave; uống trước khi ăn &iacute;t nhất l&agrave; 30 ph&uacute;t để thuốc c&oacute; thể ph&aacute;t huy tốt nhất.</span></span></span></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(62, 62, 62); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="color:#343a40;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">Liều d&ugrave;ng thuốc được chia theo c&aacute;c trường hợp bao gồm:</span></span></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(62, 62, 62); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Lo&eacute;t t&aacute; tr&agrave;ng cấp t&iacute;nh:</span></span></span></span></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(62, 62, 62); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">20 mg/ lần/ ng&agrave;y v&agrave;o buổi s&aacute;ng.</span></span></span></li> <li style="box-sizing: border-box;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">Uống trong 4 tuần nếu vết lo&eacute;t chưa liền ho&agrave;n to&agrave;n.</span></span></span></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(62, 62, 62); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <span style="color:#000000;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Lo&eacute;t dạ d&agrave;y cấp l&agrave;nh t&iacute;nh:</span></span></span></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(62, 62, 62); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">20 mg/ lần/ ng&agrave;y x 6 tuần v&agrave;o buổi s&aacute;ng.T</span></span></span></li> <li style="box-sizing: border-box;"> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif;">Trường hợp vết lo&eacute;t chưa l&agrave;nh th&igrave; tiếp tục d&ugrave;ng th&ecirc;m 6 tuần.</span></span></span></li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh