Omez (H/2 vỉ x 10 viên) _INDIA

SKU: T12989
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Chỉ định</span></span></strong></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Điều trị ngắn hạn lo&eacute;t t&aacute; tr&agrave;ng, lo&eacute;t dạ d&agrave;y.</span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Vi&ecirc;m thực quản tr&agrave;o ngược.</span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Kiểm so&aacute;t hội chứng Zollinger - Ellison.</span></p> </li> </ul> <p> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Liều d&ugrave;ng - C&aacute;ch d&ugrave;ng</span></span></strong></p> <p> <span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><em><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Đối với người lớn:</strong></em></span></p> <p> <span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Uống để điều trị ngắn hạn lo&eacute;t t&aacute; tr&agrave;ng: 20mg/ng&agrave;y/4 tuần. Đ&ocirc;i khi cần điều trị bổ sung th&ecirc;m 4 tuần nữa.</span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Uống để điều trị ngắn hạn lo&eacute;t dạ d&agrave;y: 40mg/ng&agrave;y/4 tuần.</span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Uống để điều trị ngắn hạn vi&ecirc;m thực quản tr&agrave;o ngược k&egrave;m theo triệu chứng bệnh tr&agrave;o ngược dạ d&agrave;y thực quản (GERD) v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; vi&ecirc;m bong thực quản: 20mg/ng&agrave;y/4 tuần. Đối với c&aacute;c bệnh nh&acirc;n vi&ecirc;m bong thực quản k&egrave;m theo hội chứng GERD: 20mg/ng&agrave;y/4 - 8 tuần.</span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Liều bắt đầu để kiểm so&aacute;t hội chứng Zollinger &ndash; Ellison: 60mg. Liều c&oacute; thể thay đổi t&ugrave;y theo từng bệnh nh&acirc;n, c&oacute; thể đến 120mg/ng&agrave;y. C&oacute; thể cho 80mg/ng&agrave;y chia l&agrave;m 2 lần.</span></p> </li> </ul> <p> <em><span style="font-size:14px;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Đối với trẻ em:&nbsp;</strong></span></em><span style="font-size:14px;">T&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; hiệu quả của vi&ecirc;n nang omeprazole kh&ocirc;ng thiết lập cho trẻ em;</span></p> <p> <em><span style="font-size:14px;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Đối với bệnh nh&acirc;n&nbsp;lớn tuổi:</strong></span></em><span style="font-size:14px;">&nbsp;Kh&ocirc;ng điều chỉnh liều.</span></p> <p> <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="font-size:14px;"><em>Đối với bệnh nh&acirc;n suy gan</em></span>:</strong>&nbsp;<span style="font-size:14px;">C&oacute; thể cần phải giảm liều đối với bệnh nh&acirc;n suy chức năng gan, v&igrave; omeprazole chuyển h&oacute;a mạnh trong gan v&agrave; tốc độ thải trừ k&eacute;o d&agrave;i hơn so với bệnh nh&acirc;n b&igrave;nh thường</span>.</p> <p> <span style="font-size:14px;"><em><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Đối với bệnh nh&acirc;n suy&nbsp;thận<i style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">:</i>&nbsp;</strong></em>Kh&ocirc;ng cần điều chỉnh liều.</span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><strong><span style="color:#343a40;">Chống chỉ định</span></strong></span></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Bệnh nh&acirc;n qu&aacute; mẫn với omeprazol hoặc c&aacute;c t&aacute; dược kh&aacute;c c&oacute; trong c&ocirc;ng thức.</span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Phụ nữ c&oacute; thai v&agrave; cho con b&uacute;.</span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-size:16px;">T&aacute;c dụng phụ</span></strong></span></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">C&aacute;c t&aacute;c dụng phụ c&oacute; thể xảy ra: trung tiện; buồn n&ocirc;n; n&ocirc;n</span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Một số t&aacute;c dụng phụ c&oacute; thể nghi&ecirc;m trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ trong số những triệu chứng n&agrave;y, h&atilde;y gọi b&aacute;c sĩ ngay lập tức, hoặc gọi cấp cứu: ph&aacute;t ban; nổi mề đay; ngứa; kh&oacute; thở hoặc nuốt; nhịp tim nhanh, bất thường; mệt mỏi qu&aacute; mức; hoa mắt; l&acirc;ng l&acirc;ng; co thắt cơ bắp; lắc kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được một phần của cơ thể; co giật; ti&ecirc;u chảy nặng với ph&acirc;n lỏng; đau bụng; cảm sốt.</span></p> </li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh