Galvus Met 50mg/ 850mg (H/6 vỉ x 10 viên) _NOVARTIS

SKU: T01806
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Roboto, sans-serif;">Chỉ định:</span></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">Chỉ định như một thuốc bổ trợ cho chế độ ăn v&agrave; luyện tập để cải thiện đường huyết ở bệnh nh&acirc;n đ&aacute;i th&aacute;o đường t&yacute;p 2 kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được đường huyết đạt y&ecirc;u cầu khi d&ugrave;ng metformin hydrochlorid hoặc những bệnh nh&acirc;n đang điều trị phối hợp bằng c&aacute;c vi&ecirc;n vildagliptin v&agrave; vi&ecirc;n metformin hydrochlorid ri&ecirc;ng rẽ.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Roboto, sans-serif;">Liều d&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;">Bệnh nh&acirc;n suy thận:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">Thuốc kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng cho bệnh nh&acirc;n suy thận hoặc rối loạn chức năng thận, v&iacute; dụ h&agrave;m lượng creatinin huyết thanh &ge; 1,5 mg/dl (&gt; 135 micromol/l&iacute;t) ở nam v&agrave; &ge; 1,4 mg/dl (&gt; 110 micromol/l&iacute;t) ở nữ.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:14px;">Bệnh nh&acirc;n suy gan:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">Thuốc kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng cho bệnh nh&acirc;n suy gan c&oacute; biểu hiện l&acirc;m s&agrave;ng hoặc x&eacute;t nghiệm, kể cả c&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&oacute; ALT hoặc AST trước điều trị &gt; 2,5 lần giới hạn tr&ecirc;n của b&igrave;nh thường.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:14px;">Người cao tuổi:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">V&igrave; metformin thải trừ qua thận v&agrave; người cao tuổi c&oacute; khuynh hướng giảm chức năng thận, n&ecirc;n bệnh nh&acirc;n cao tuổi d&ugrave;ng Thuốc cần được theo d&otilde;i định kỳ chức năng thận. Thuốc chỉ được d&ugrave;ng cho bệnh nh&acirc;n cao tuổi c&oacute; chức năng thận b&igrave;nh thường.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:14px;">Trẻ em:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">T&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; hiệu lực của Thuốc ở bệnh nhi chưa được x&aacute;c định. Do đ&oacute;, Thuốc kh&ocirc;ng khuyến c&aacute;o d&ugrave;ng cho bệnh nhi dưới 18 tuổi.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Roboto, sans-serif;">&nbsp;Chống chỉ định:</span></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">&nbsp;Thuốc chống chỉ định cho bệnh nh&acirc;n bị qu&aacute; mẫn cảm với vildagliptin hoặc metformin hydrochlorid hoặc với bất cứ t&aacute; dược n&agrave;o của thuốc.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">&nbsp;Thuốc chống chỉ định cho bệnh nh&acirc;n bị bệnh thận hoặc rối loạn chức năng thận, v&iacute; dụ h&agrave;m lượng creatinin trong huyết thanh &ge; 1,5 mg/dl (&gt; 135 micromol/l&iacute;t) ở nam v&agrave; &ge; 1,4 mg/dl (&gt; 110 micromol/l&iacute;t) ở nữ, hoặc độ thanh thải creatinin bất thường. C&aacute;c điều kiện tr&ecirc;n cũng c&oacute; thể l&agrave; do trụy tim mạch (sốc), nhồi m&aacute;u cơ tim cấp v&agrave; nhiễm khuẩn huyết.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">&nbsp;Thuốc chống chỉ định cho bệnh nh&acirc;n bị suy tim sung huyết cần điều trị bằng thuốc.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">&nbsp;Thuốc chống chỉ định cho bệnh nh&acirc;n nhiễm acid chuyển h&oacute;a cấp t&iacute;nh hoặc mạn t&iacute;nh, kể cả nhiễm acid ceton do đ&aacute;i th&aacute;o đường c&oacute; k&egrave;m h&ocirc;n m&ecirc; hoặc kh&ocirc;ng. Nhiễm acid ceton do đ&aacute;i th&aacute;o đường cần được điều trị bằng insulin.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Roboto, sans-serif;">&nbsp;Thuốc cần ngừng d&ugrave;ng tạm thời cho bệnh nh&acirc;n được nghi&ecirc;n cứu d&ugrave;ng tia xạ, như ti&ecirc;m v&agrave;o trong mạch chất cản quang c&oacute; iod, v&igrave; d&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m thay đổi cấp t&iacute;nh chức năng thận.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-size:16px;">Thận trọng:</span></strong></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Người cao tuổi, đ&aacute;i th&aacute;o đường k&egrave;m suy thận, c&oacute; thai, l&aacute;i xe/vận h&agrave;nh m&aacute;y. Phụ nữ cho con b&uacute;, người &lt;18 tuổi hoặc suy gan: Kh&ocirc;ng khuyến c&aacute;o. Đ&aacute;i th&aacute;o đường t&yacute;p 1, nhiễm acid ceton do đ&aacute;i th&aacute;o đường: Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng. Ngừng d&ugrave;ng trước hoặc tại thời điểm thực hiện chiếu chụp c&oacute; sử dụng thuốc cản quang c&oacute; chứa iod. Ngừng d&ugrave;ng tạm thời khi cần phẫu thuật (trừ phẫu thuật nhỏ kh&ocirc;ng cần hạn chế ăn uống). Kh&ocirc;ng n&ecirc;n uống rượu khi d&ugrave;ng thuốc. Vildagliptin kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến sự thay đổi chức năng thất tr&aacute;i hoặc l&agrave;m nặng th&ecirc;m t&igrave;nh trạng suy tim sung huyết trước đ&oacute;. N&ecirc;n thận trọng với bệnh nh&acirc;n c&oacute; tiền sử vi&ecirc;m tụy cấp.</span></p> </li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh